Czym są mediacje i na czym polegają?

Czym są mediacje i na czym polegają?

Mediacją nazywamy rozmowę Stron, której zamiarem jest dążenie do

rozwiązania zaistniałego konfliktu oraz znalezienie porozumienia pomiędzy

Stronami, bez udziału sądu. W większości krajów na całym świecie to mediacja

jest powszechną metodą, która rozwiązuje spory pomiędzy ludźmi.

Porozumienie, które uzyskują strony, poprzez mediację i opierające się na

rozwiązaniu konfliktu jest akceptowane i uznawane przez uczestników,

ponieważ czynnie uczestniczyli w podejmowaniu decyzji.

Kiedy zdecydować się na mediację? Taka forma rozwiązywania konfliktu może

być prowadzona przy wszelkiego rodzaju sporach, zarówno w sprawach

sądowych ale i też prywatnych.

Mediator, który prowadzi mediacje, kieruje się pięcioma zasadami:

– dobrowolność – każdy uczestnik mediacji może w dowolnym momencie się

wycofać.

– bezstronność – każda ze stron jest traktowana jednakowo, mediator nie staje

po żadnej stronie.

– neutralność – rozwiązanie sporu stoi po stronie osób będących w sporze.

– akceptowalność – mediator musi być zaakceptowany przez Strony.

– poufność – wszystko co jest poruszane podczas mediacji jest poufne.

Jak przebiegają mediacje?

Najpierw następuje zgłoszenie sprawy do mediacji, następnie organizowane jest

posiedzenie mediacyjne wstępne, mające na celu zebranie informacji. Kolejnym

krokiem jest już docelowe posiedzenie mediacyjne. Ostatnim elementem w

mediacjach jest podpisanie ugody.

Share This